អាហារូបករណ៍

ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសារពត៌មានវ័យក្មេងកម្ពុជាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉ក និងអង្គការសហប្រជាជាតិ

ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសារពត៌មានវ័យក្មេងកម្ពុជា! បើសិនជាអ្នកជាសារព័ត៌មានវ័យក្មេងអាយុចន្លោះពី ២២ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ អ្នកអាចមានឱកាសទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉ក... អាន​បន្ត

អហារូបករណ៍ជប៉ុនសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ ក្នុងកម្មវិធីអន្តរវប្បធម៌ KAKEHASHI Project 2018

អាហារូបករណ៍នេះនឹងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវថ្លៃកម្មវិធីសិក្សា ថ្លៃហោះហើរ នឹងរាល់ការចំណាយក្នុងកម្មវិធីនេះ។ លក្ខខណ្ឌ៖ មានអាយុពី១៥-១៧ មានប្រវត្តិនៃការសិក្សាល្អ ជាអ្នកកំពុងរៀន ឬចង់រៀនភាសាជប៉ុនមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើម... អាន​បន្ត

The ASEAN Science and Technology (S&T) Fellowship 2018/2019

ជាមួយនឹងជំនួយពី ASEAN, USAID និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិច The ASEAN Science and Technology (S&T) Fellowship 2018/2019 កំពុងតែជ្រើសរើសបេក្ខជនរហូតដល់១៦នាក់ ដោយរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់សមីខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសរបស់បេក្ឋជន... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ Innovative Asia ទៅប្រទេសជប៉ុន Batch 2

អ្វីទៅជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍“Innovative Asia”? អាហារូបករណ៍“Innovative Asia” ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវធនធានមនុស្សរវាងប្រទេសជប៉ុននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ី ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ ការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលនិរន្តរភាព

នេះគឺជាកម្មវិធីមិត្តភាព (fellowship program) របស់អង្គការយ៉ូនេស្កូ ផ្តោតលើការបង្កើនសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក្នុងវិស័យថាមពលបង្កើតថ្មី និងនិរន្តរភាព សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។... អាន​បន្ត