ភាសាអង់គ្លេស

Any និង​​ Every

ពាក្យ any និង every អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីនិយាយសំដៅលើក្រុមរឺប្រភេទនៃអ្វីមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ Any/Every child can learn to swim. ថ្វីត្បិតការប្រើប្រាស់ស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែន័យមិនដូចគ្នានោះទេ។ ពាក្យ any សំដៅលើអ្វីមួយក៏បានដែលអ្នកអាចជ្រើសរើស... អាន​បន្ត

Afternoon, Evening និង​ Night

១. ពាក្យ afternoon និង evening ជាទូទៅក្នុងការនិយាយ ពាក្យ ​afternoon ចាប់ផ្តើមពីពេលបាយថ្ងៃត្រង់។ ហើយពាក្យ evening ចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីម៉ោងការងារបានបញ្ចប់។ ២. ពាក្យ evening និង night ពាក្យ evening ផ្លាស់ប្តូរទៅ night នៅពេលម៉ោងដំណេក។ ប៉ុន្តែគួរគត់សំគាល់ថា... អាន​បន្ត

សិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ប្រយោគអកម្ម (Passive Voice)

I. កាល (Tenses) និងទិដ្ឋភាព (Aspects) នៅក្នុងប្រយោគអកម្ម ១. កិរិយាស័ព្ទអកម្មមានទម្រង់ “be” + “passive participle”។ “be” គឺជាកាលដែលស្មើនឹងកាលនៃទម្រង់សកម្ម (active form)។ “passive participle” មានទម្រង់ដូច past... អាន​បន្ត

ដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេស៖ ចង់បានអាហារូបករណ៍ Chevening ដែររឺទេ?

នេះជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្អូនៗនិស្សិតដែលចង់បានអាហារូបករណ៍ Chevening ទៅសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយ។ កុំអោយឱកាសនេះកន្លងផុតទៅហួសអោយសោះ។ កម្មវិធីនេះផ្ទាល់ត្រូវបានរៀបចំដោយ Springboard for Cambodia... អាន​បន្ត