ភាសាអង់គ្លេស

ជំនាញសម្រាប់ការប្រឡង: គន្លឹះ ៤ យ៉ាងអាចជួយអ្នកក្នុងការប្រឡងស្តាប់ (listening exams)

ក្នុងការប្រឡងឲ្យបានជោគជ័យ ការត្រៀមខ្លួនគឺជាកត្តាសំខាន់។ វិធីដ៏ល្អបផុតមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងស្តាប់គឺធ្វើយ៉ាងណាស្តាប់នូវការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្រើនដូចដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ខាងក្រាមនេះគឺជា... អាន​បន្ត

As if និង as though

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស as if និង as though មានន័យ និងប្រើប្រាស់ដូចគ្នា។ ការប្រើប្រាស់ ឈ្នាប់ទាំង២នេះសំដៅលើស្ថានភាពដែលអាចកើតឡើង រឺកើតឡើងពិត។ ១. នៅក្នុងឃ្លាបន្ទាប់ពី as if និង as though អាចមានពីកាល គឺ Present និង​ Past ឧទាហរណ៍៖ She looks as if she is rich. (as if... អាន​បន្ត

កិរិយាស័ព្ទ ដែលត្រូវប្រើ ធ្នាក់ នៅពីក្រោយ​ (Verbs followed by prepositions)

នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រភេទកិរិយាស័ព្ទ ដែលត្រូវប្រើធ្នាក់ជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ ធ្នាក់មានដូចជា in, on, at, for, of, with, from, against, about, out, to។​ មានមនុស្សជាច្រើនបាប្រើកិរិយាស័ព្ទជាមួយនឹងធ្នាក់ខុស។... អាន​បន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Noun Clause

១. និយមន័យ Noun Clause Noun Clause គែជាឃ្លារណប (dependent clause) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសអោយនាម​នៅក្នុងប្រយោគមួយ។ មានតួនាទីដូចជានាម Noun Clause ដើរតួជាប្រធាន (Subject) ឬជាកម្មបទ (Object) នៃកិរិយាស័ព្ទ ឬធ្នាក់។ ២. ពាក្យដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ Noun Clause ៣. Noun... អាន​បន្ត

តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសរសេរសំណេរជាភាសាផ្លូវការបានត្រឹមត្រូវ?

ដើម្បីសរសេរភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវតែដឹង និងបែងចែកឲ្យដាច់ពីភាពខុសគ្នារវាងភាសាផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួននៃរបៀបសរសេរជាភាសាផ្លូវការ៖ ១.... អាន​បន្ត