ភាសាអង់គ្លេស

តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចសរសេរសំណេរជាភាសាផ្លូវការបានត្រឹមត្រូវ?

ដើម្បីសរសេរភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ យើងត្រូវតែដឹង និងបែងចែកឲ្យដាច់ពីភាពខុសគ្នារវាងភាសាផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួននៃរបៀបសរសេរជាភាសាផ្លូវការ៖ ១.... អាន​បន្ត

រៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ Prepositions

1. In, on and at are used to talk about place: We use in with unclosed spaces (room, buildings), and with limited areas ( town, parks, countries, continents) Example: in my pocket, in her car,  in Germany We use on with surface (walls, floors, shelves) and lines (paths, coasts, the equator) Example: on the grass, on the sea, on the line We use at with a point (at the bus stop), and with a building, when we mean either inside or outside: A: Let’s meet at the cinema. B: OK. Shall we meet in the cinema itself or on the pavement outside? Here are other examples of the... អាន​បន្ត

របៀបបកស្រាយពន្ទុ TOEFL iBT

ក្នុងតេស្ដ [email protected] ពិន្ទុកសរុបមាន១២០។ ហើយពិន្ទុទាំងនេះអាចប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកមានសមត្ថភាពកម្រិតណាក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស។ នៅក្នុង [email protected] មានទាំងអស់៤ផ្នែក រួមមាន ការអាន ការស្ដាប់ ការសរសេរ និងការនិយាយ។ ... អាន​បន្ត

រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ជួយឲ្យទទួលបានពិន្ទុល្អក្នុង IELTS Listening​

ចំពោះអ្នកដែលអានអត្ថបទនេះ មានមនុស្សមួយចំនួន ឬទាំងអស់ ធ្លាប់បានអនុវត្តនូវតេស្ត IELTS សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនប្រឡង តេស្ត IELTS ជាក់ស្តែង។ ដូច្នេះអាចនិយាយបានថាអ្នកឆ្លាប់បានអាន និងជួបប្រទះនូវសៀវភៅ ឬស្រាវជ្រាវនៅលើប្រព័ន្ធ... អាន​បន្ត

រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ជួយឲ្យទទួលបានពិន្ទុល្អក្នុង IELTS Speaking

ចំពោះអ្នកដែលអានអត្ថបទនេះ មានមនុស្សមួយចំនួន ឬទាំងអស់ ធ្លាប់បានអនុវត្តនូវតេស្ត IELTS សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនប្រឡង តេស្ត IELTS ជាក់ស្តែង។ ដូច្នេះអាចនិយាយបានថាអ្នកឆ្លាប់បានអាន និងជួបប្រទះនូវសៀវភៅ ឬស្រាវជ្រាវនៅលើប្រព័ន្ធ... អាន​បន្ត