All posts by Akira

ឱកាស Intern ជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត

លក្ខខណ្ឌការងារ

 • បេក្ខជន​ត្រូវ​មាន​បរិញ្ញាបត្រ​ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ឬ​កិច្ចការ​អន្តរជាតិ សេដ្ឋកិច្ច គោល​នយោបាយ​សាធារណ ​ការអភិវឌ្ឍន៍ និង​ជំនាញ​ដែលទាក់ទង​ បេក្ខជន​កំពុង​សិក្សា ឬ​ទើប​បញ្ចប់​អនុបណ្ឌិត​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​
 • បេក្ខជន​ដែល​មិនមាន​បទពិសោធន៍ក៏​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន​ដែរ ប៉ុន្តែ​បេក្ខជន​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​ទាក់ទងនឹង​ការត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
 • មានចំណាប់​អារម្មណ៍លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នយោបាយនៅកម្ពុជា និងគោលនយោបាយ
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់(ទាំង​ការអាន សរសេរ និង​និយាយ​) និង​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ភាសាអង់​គ្លេសស្ទាត់​ជំនាញ​។
 • មាន​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ​ទាំងការសរសេរ និង​និយាយ
 • មាន​ជំនាញ​ទាក់ទង​នឹង​ការស្រាវជ្រាវ​ (Quantitative or/and Qualitative)  ឬ/និង ជំនាញ វិភាគ ស្ថិតិ ត្រូវ បាន លើក ទឹក ចិត្ត

អំពីការងារ

 • ធ្វើ​ការស្រាវជ្រាវ និង​វិភាគ​ពីគោលនយោបាយសាធារណៈ និងចូលរួមសរសេរ​អនុសាសន៍ពីគោល​នយោបាយ​សាធារណៈ។​
 • ជួយបុគ្គលិកវេទិកា​អនាគត​លើ​ការវិភាគនយោបាយ​ វាយតម្លៃ​លើ ហានិភ័យ និង​សរសេរសេណារី​យូនយោបាយ
 • ជួយបុគ្គលិក​វេទិកា​អនាគត​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំវេទិកាជជែក​ពី​គោល​នយោបាយ និង​ជួយការងារ​បន្ទាប់​ពីបញ្ចប់​វេទិកា។ចូលរួមក្នុង​ការផលិត​ឯកសារអប់រំពលរដ្ឋ​និង​
 • ការងារ​មួយចំនួន​ទៀត​តាម​ការស្នើ

ព័ត៌ត៌មានបន្ថែម

 • បេក្ខជននឹងត្រូវធ្វើការនៅការិយាល័យវេទិកាអនាគត​នៅរាជធានី​ភ្នំពេញ និង​អាច​ត្រូវ​ធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តមួយចំនួន។
 • រយៈ​ពេលហាត់​ការយ៉ាងតិច ៤ខែ សម្រាប់​ការងារ​ពេញ​ម៉ោង និង ៨​ខែ យ៉ាងតិច​សម្រាប់​ការងារ​ក្រៅម៉ោង (៤ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ)។ វេទិកាអនាគត​​មិន​ផ្តល់​កម្រៃ​ដល់​បេក្ខជន​ហាត់​ការ
 • បេក្ខជនត្រូវមាន​កំព្យូទ័រ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដើម្បី​បំពេញ​ការងារ

ដើម្បីដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជន​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​អាច​ផ្ញើប្រវត្តិរូប (CV/Resume) លិខិត​ចំណាប់​អារម្មណ៍ (Cover Letter) និងគំរូសំណេរ (ដូចជា​ របាយការណ៍ស្រាវ​ជ្រាវ, កំណត់​ត្រា​សង្ខេប ឬអត្ថបទសារព័ត៌មាន​ដែល​សរសេរ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង) ទៅកាន់ ​[email protected]. [email protected][email protected][email protected][email protected]​ ។ ដោយ​សារ​មាន​បេក្ខជ​នច្រើនដាក់​ពាក្យ​ដូច​នេះ​ មាន​តែ​បេក្ខជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ ជ្រើស​រើស​វគ្គដំបូង​ប៉ុណ្ណោះដែល​វេទិកា​អនាគត​នឹង​ទាក់​ទង​។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ futureforum.asia

សិក្សាពី Modal Verbs ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

Modal​ verbs ដែលពេលនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន៖

 1. Can/could/be able to
 2. May/might
 3. Shall/should/ought to
 4. Must/have to/need to
 5. Will/would

Modal​ verbs ខុសប្លែកពីកិរិយាស័ព្ទធម្មតាដូចជា៖

 • Modal​ verbs​ មិនប្រើប្រាស់កិរិយាស័ព្ទដែលមាន “-s”, “-es” … នៅពីក្រោយពួកវានោះទេ។ កិរិយាស័ព្ទទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថា infinitive with to។
 • Modal​ verbs អាចបង្កើតជាប្រយោគសំណួរដោយការត្រឡប់ (‘she can go’ becomes ‘can she go?’)។

I. Necessity

១. Must and Have to

“Must” and “Have to” ជាទូទៅត្រវបានគេមើលឃើញថាវាអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នា។ តែបើយើង​ពិនិត្យអោយល្អិតល្អន់ វាមានភាពខុសគ្នា។ “Must” ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នក​និយាយ​មានអរម្មណ៍ថាគាត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើអ្វីមួយ។ ខណៈពេលដែល “Have to” ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង​ករណី​ដែលអ្នកនិយាយគ្មានជម្រើស ឬជាការបង្ខំចិត្តធ្វើដោយសារតែកត្តាអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

 • You must buy your ticket before starting your journey.
 • I have to buy the ticket before I get on the train.

បើចង់ប្រើប្រាស់ Modal verb ប្រភេទនៅនៅក្នុងន័យអតីតកាល យើងត្រូវប្រើ​ “Had to”។

ឧទាហរណ៍៖

 • I had to buy the ticket before I get on the train

២. Needn’t and Don’t have to

ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលមិនតម្រូវថាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើ។

ឧទាហរណ៍៖

 • You needn’t take me to the station. I can walk.
 • You don’t have to take me to the station. Alan’s giving me a lift.

៣. Needn’t have done and didn’t need to

យើងប្រើប្រាស់ “Needn’t have done” and “didn’t need to” ដើម្បីនិយាយអ្វីដែលមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើ​។ ហើយនៅក្នុងអតីតកាល។ បើទោះបីជាវាមានភាពស្រដៀងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសគ្នាបន្តិច។

Needn’t have done VS Didn’t need to

៤. Mustn’t

និយាយអំពីអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើជាដាច់ខាត។ Mustn’t គឺជាការពាក្យអវិជ្ជមានរបស់ Must។

ឧទាហរណ៍ភាពខុសគ្នារវាង mustn’t និង needn’t៖

 • I needn’t I’ve got plenty of time.
 • I mustn’t I’ve got a weak heart.

 

II. Obligation and Advice

១. Should and Ought to

Should និង Ought to គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអោយជាដំបូន្មាន ឬជាកាតព្វកិច្ច។ ហើយជាទូទៅ ពាក្យ Should និង Ought to ជាកាតព្វកិច្ចមានន័យស្រាលជាពាក្យ Must ដែលសំដៅទៅលើ​ភាពចាំ​បាច់​ត្រូវតែធ្វើ។

ឧទាហរណ៍៖

 • They should build/ought to build more hospitals.
 • People shouldn’t leave/oughtn’t to leave litter all over the place.
 • You should go I ought to go to York. It’s an interesting place.
 • I shouldn’t leave/oughtn’t to leave things until the last moment.
 • Who should we invite?/ Who ought we to invite1.

នៅពេលដែល Should និង Ought to​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាល Perfect (Perfect Tense) វាមានន័យស្មើនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការធ្វើអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

 • I ought to have left a tip. (Leaving a tip was the right thing to do, but I didn’t leave one.)

 

២. Had better

Had better ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ជម្រើសដ៏ល្អប្រសើរមួយនៅក្នុងស្ថានការណ៍មួយ​ជាក់លាក់។ ហើយ “Had better” មានន័យធ្ងន់ជាង “Should” និង “ought to”។ “Had better” មានន័យស្រាលជា “Must”។

ឧទាហរណ៍៖

 • You’re ill. You had better see a doctor, (NOT you have better see a doctor.)
 • I‘d better tidy up means that I am going to tidy up, because it is the best thing to do.
 • Come on. We’d better not waste any time.
Must VS Had better VS Should/Ought to

៣. Be supposed to

“Be supposed to” ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងកើតឡើង ដោយសារតែវា​គឺ​ជាអ្វីដែលកើតឡើងជាប្រចាំ ឬក៏វាជាការរាប់ចំដើម្បីអោយអ្វីមួយកើតឡើង (arranged)។

ឧទាហរណ៍៖

 • When you’ve paid, you’re supposed to take your receipt to the counter over there. ~ Oh, I see.
 • Is this food supposed to be kept cool? ~ Yes, put it in the fridge.
 • This jacket is supposed to have been cleaned, but it looks dirty.
 • You weren’t supposed to mention my secret. ~ Oh, sorry.

III. Permission

១.  អនុញ្ញាត និងមិនអនុញ្ញាត (Giving and refusing permission)

“Can” និង “May” ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអនុញ្ញាតនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ។ ជាទូទៅ “May” មានភាពជាផ្លូវការជាង “can” នៅក្នុងសំណេរ។ ហើយយើងប្រើប្រាស់ទំរងអវិជ្ជមានសម្រាប់ការបដិ​សេធការអនុញ្ញាត។

Giving and refusing permission

២. ស្នើសុំការអនុញ្ញាត (Asking Permission)

យើងអាចប្រើប្រាស់ “Can, Could, May” សម្រាប់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

 • Can I take your umbrella? ~ Of course you can.
 • Could I borrow this calculator, please? ~ Well, I need it actually.
 • May we come in?~ Of course.

៣. Be allowed to

“Be allowed to” មានន័យថាអ្នកនិយាយមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើការអនុញ្ញាតនោះទេ។ ប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ទាំង២ខាងក្រោម៖

 • May we leave early, please? (= Will you allow it?)
 • Are we allowed to leave early? (= Is it allowed?/What is the rule?)

IV. Certainly

“Will, must, can’t” ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយថាអ្វីជាការពិត ឬអ្វីជាការមិនពិត។ “Will” ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទស្ស៍ទាយអ្វីមួយ (ភាគរយត្រូវខ្ពស់)។ “Must” ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅ​ពេល​ដែលអ្នកនិយាយគិតថាអ្វីមួយប្រាកដជាកើតឡើង។ “Can’t” ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នក​និយាយដឹងថាអ្វីមួយប្រាកដជាមិនអាចនឹងកើតឡើង។

ឧទាហរណ៍៖

 • There’s someone at the door. ~ It‘ll be the milkman.
 • You got up at four o’clock! Well, you must be tired.
 • This can’t be Roland’s textbook. He doesn’t do physics.

V. Probability

“Should” និង “Ought to” ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការនិយាយអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើង មិនថា​នៅ​ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាល ឬអនាគតកាល។

ឧទាហរណ៍៖

 • They should have/ought to have our letter by now.
 • We should know/ought to know the result soon.

VI. Possibility

១. May និង Might

May និង Might ជាទូទៅត្រូបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីដែលអាចជាការពិត ឬការទស្ស៍ទាយមួយដែល​មិនមានភាពច្បាស់លាស់។ May មានភាពច្បាស់លាស់ជាង Might។

ឧទាហរណ៍៖

 • This old picture may/might be valuable.
 • That may not/might not be a bad idea.
 • I’m not sure, but I may/might drive up to London on Saturday.

២. Can និង Could

យើងប្រើ Can និង Could សម្រាប់និយាយសកម្មភាពដែលអាចនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគត។ Can មានភាពច្បាស់លាស់ជាង Could។

ឧទាហរណ៍៖

 • We can/could have a party. ~ Yes, why not?
 • If we’re short of money, I can/could sell my jewellery.
 • We can/could have a party. ~ Yes, why not? (suggestion)
 • We may/might have a party. ~ Oh, really? (uncertain intention)
 • She can’t be very nice if no one likes her.
 • You can’t/couldn’t have seen Bob this morning. He’s in Uganda.

ប្រៀបធៀប can’t ជាមួយនឹង may not/might not៖

 • This answer can’t be right. It must be wrong. (= It is impossible for this answer to be right.)
 • This answer may not/might not be right. It may/might be wrong. (= It is possible that this answer isn’t right.)

៣. Possibility in the past

May/might/could have done សម្ដៅទៅលើអ្វីកើតឡើងនៅពេលអតីតកាល ហើយប្រហែលជាកាពិត​។

ឧទាហរណ៍៖

 • Miranda may have missed the train. (= Perhaps Miranda missed the train.)
 • The train might have been delayed. (= Perhaps the train has been delayed.)
 • The letter could have got lost in the post. (= It is possible that the letter has got lost in the post.)

VII. Ability

១. Can និង could

Can និង could ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់និយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់នរណាម្នាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ។ Can សម្រាប់បច្ចុប្បន្នកាល ខណៈពេលដែល could សម្រប់ពេលអតីតកាល។

ឧទាហរណ៍៖

 • Can you draw a perfect circle?
 • We can’t move this piano. It’s too heavy.
 • Nicola could play chess when she was six.
 • My grandfather could walk on his hands.

២. Be able to

Be able to ត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹង Can។ Be able to ជាទូទៅសម្ដៅទៅលើសមត្ថភាព​របស់​នរណាម្នាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយាបានដោយខ្លួលឯង ហើយនឹងធ្វើវា។

ឧទាហរណ៍៖

 • When you have completed the course, you will be able to impress others with your sparkling conversation.

VIII. Would

Would

IX. Habit

១. Will និង​ Would

យើងអាចប្រើប្រាស់ “Will និង Would” សម្រាប់សកម្មភាពដែលកើតឡើងជាទំលាប់។ Will សម្រាប់ទំលាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន ខណៈ Would សម្រាប់ទម្លាប់ពេលអតីតកាល។

ឧទាហរណ៍៖

 • Every day Jane will come home from school and ring up the friends she’s just been talking to.
 • Warm air will
 • In those days people would make their own entertainment.

ជាការពិតណាស់ ន័យរបស់វាស្ទើរតែដូចគ្នាទៅនឹង Simple tense។ តែយើងប្រើប្រាស់ Will សម្រាប់ការទស្ស៍ទាយ។ សកម្មភាពរបស់វាកើតឡើងជាធម្មតា និងយ៉ាងទៀងទាត់ដែលអាចអាយ​យើងទាយបានថាវានឹងកើតឡើង។

២. Used to

Used to be ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាក់ពីទម្លាប់របស់អ្នកនិយាយ ឬនរណាម្នាក់នៅក្នុងអតីតកាល។ ហើយទម្លាប់នោះត្រូវបានបញ្ចប់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍៖

 • I used to come here when I was a child.
 • Before we had television, people used to make their own entertainment.
 • I used to have a bicycle, but I sold it.

សម្គាល់៖

Use to be VS Use to being

បើចង់សម្លាប់ខ្លួន គួរអានអត្ថបទមួយនេះសិន អ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរការគិតរបស់អ្នក

ចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងមែនទេ?

ចូរស្រមៃមើលថា ថ្ងៃមួយអ្នកមកផ្ទះពីសាលា ហើយអ្នកមានថ្ងៃ​ដ៏​អាក្រក់​មួយ។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសម្លាប់ខ្លួន។  ដូច្នេះអ្នកចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នក បិទ​ទ្វារ​យ៉ាងជិត និងបានសរសេរលិខិតបណ្ដាំមួយ ពិនិត្យពាក្យពេចន៍ក្នុងលិខិតនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតមុនពេលដែលអ្នកធ្វើអត្តឃាត។ អ្នក​យក​ឡាមចេញមកនឹងកោរពុកមាត់របស់អ្នកជាលើកចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកទាញ​យក​ថ្នាំមួយកំប៉ុងហើយអ្នកលេបវាទាំងអស់។ អ្នកកំពុងតែដេកដួលនៅលើគ្រែ ដៃកាន់លិខិតមួយ​ច្បាប់​អោប​ជាប់ទៅនឹងទ្រូងរបស់អ្នក ហើយអ្នកបិទភ្នែករបស់អ្នកសន្សឹមៗរហូតដល់នាទី​ចុងក្រោយ​នៃ​ជីវិត​ចុង​ក្រោយរបស់អ្នក។ ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមក ប្អូនប្រុសរបស់អ្នក ដែលគ្រាន់តែជាកុមារាមិនទាន់ធំដឹង​ក្ដីម្នាក់ គោះទ្វារបន្ទប់របស់អ្នកដើម្បីហៅអ្នកឲ្យទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដែល​ត្រៀមរួច​ជា​ស្រេច។ ពេលមិនលឺសំឡេងឆ្លើយតប ប្អូនរបស់អ្នកក៏បានសម្រេចចិត្តបើកទ្វារចូល។

ពេល​ឃើញ​ថា​អ្នកកំពុងតែគេងនៅលើគ្រែ ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកគិតថាអ្នកកំពុងតែគេង ក៏រត់ទៅប្រាប់​ម្ដាយ​ថាអ្នកកំពុងតែគេងលក់។ បន្ទាប់ពីលឺថាអ្នកកំពុងតែគេង ម្តាយរបស់អ្នកក៏ទៅបន្ទប់របស់អ្នក​ដើម្បីដាស់អ្នកអោយក្រោកឡើង។ គ្រានោះ គាត់សម្គាល់ឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតី។ គាត់បាន​ចាប់​កាន់ក្រដាសដែលនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកមកអាន។ ជាមួយនឹងសម្លេងទ្រហោរយំ ម្ដាយរបស់​អ្នក​ព្យាយាមអង្រួនអ្នកក្រោកឡើង។ គាត់ស្រែកហៅឈ្មោះរបស់អ្នកឡើងភ្លាត់សម្លេង​។ ពេលនោះ ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកក៏ស្ទុះរត់ទៅប្រាប់ឪពុកថា “ប៉ាប៉ា! ម៉ាក់កំពុងយំ។ ហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏បងស្រីមិនព្រមក្រោកឡើងដែរ “។

បន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងនេះ ឪពុក​របស់អ្នករត់យ៉ាងប្រញ៉ាប់ប្រញាល់តម្រង់ទៅបន្ទប់របស់អ្នក។ រំពេចនោះ គាត់បានឃើញម្តាយ​របស់​អ្នកកំពុងតែយំ ស្របពេលដែលដៃរបស់គាត់កំពុងតែកាន់សំបុត្រ​អោបជាប់​ទៅនឹង​ដើម​ទ្រូង​របស់​គាត់ និងអង្គុយជាប់នឹងរាងកាយដែលគ្មានដួងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។ ទិដ្ឋភាពនេះបានវាយប្រហារ​ឪពុក​របស់​អ្នក​ជាខ្លាំង។ គាត់បានស្រែក និងគ្រវែងរប​ស់របរទៅនឹងជញ្ជាំង។ ហើយបន្ទាប់មក គាត់បានលុតជង្គង់​ និងចាប់ផ្ដើមសម្រក់ទឹកនេត្រា។ ម្តាយរបស់អ្នកផ្អែកទៅឪពុករបស់អ្នក អោបគ្នា ហើយនៅលើផែនផ្ពាល់ពោរពេញទៅដោយស្រក់​ទឹកភ្នែក។

នៅថ្ងៃបន្ទាប់ មានសេចក្តីប្រកាសមួយត្រូវបានប្រកាសនៅឯសាលារៀន។ នាយកសាលា​បានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាអំពីការធ្វើអត្តឃាតរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីប្រកាសបានប៉ុន្មានវិនាទី សម្លេងនិយាយ​គ្នាក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សក៏បានស្ងប់ស្ងាត់។ មនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯង។

គ្រូរបស់អ្នកគិត​ថា​ពួកគេមានការតឹងរឹងខ្លាំងពេកទៅលើរូបអ្នក។ ក្រុមស្រីៗដែលល្បីខាងឆ្នាស់  ពួកគេបានគិតពីរឿងទាំង​ឡាយ​ណាដែលពួកគេបាននិយាយទៅកាន់អ្នក។ ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចេះតែឌឺដងទៅកាន់រួបអ្នក បាន​ស្រែកហៅឈ្មោះរបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៅទៀត គាត់ស្អប់ខ្លួនឯងជាខ្លាំងដែលមិនបានប្រាប់​អ្នកអំពី​សម្រស់​ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក។ ចំណែកឯ អតីតមិត្តប្រុសរបស់អ្នក ដែលអ្នកបានប្រាប់អ្វីគ្រប់​យ៉ាង​ និង​បាន​បែក​បាក់ស្នេហាជាមួយអ្នក គាត់មិនអាចទទួលយកដំណឹងនេះបាននោះទេ។ ដោយ​សារ​តែអារម្មណ៍ក្ដុកក្ដួល គាត់មិនអាចទប់ទឹកនេត្រាដែលហូរស្រក់ឥតស្រាក់ស្រាលនោះទេ និងបាន​ឈប់រៀន។

ចុះចំណែកឯមិត្ត​របស់​អ្នក?

ពួកគេក៏មិនអាចទប់ទឹកភ្នែកជាប់ដែរ នៅពេលដែលពួក​គេ​បានដឹងពីដំណឹងដ៏រន្ធត់នេះ។ ហើយពួកគេតែងតែសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចជួយអ្នកបានមុនពេល​ដែលអ្វីៗហួសពេល។ ក្រឡេកមកមើលមិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់អ្នក។ នាងស្ថិតនៅក្នុង​ស្ថានភាព​រន្ធត់។ នាងស្ទើរតែមិនជឿថាអ្នកសម្លាប់ខ្លួននោះទេ។ នាងបានដឹងនូវទុក្ខលំបាកដែលអ្នកបានជួបប្រទះ ប៉ុន្តែនាងមិនធ្លាប់គិតថាវានឹងមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះនោះទេ។ អាក្រក់រហូតដល់នាង​នឹកស្មានមិនដល់។ នាងយំក៏មិនចេញ ហើយនាងហាក់បីដូចជាមិនមានព្រលឹងនៅក្នុងខ្លួន។ នាងបាន​ក្រោក​ឈរ​ ហើយដើរចេញពីថ្នាក់រៀន។ ចេញមិនទាន់ផុត នាងបានដួលទៅលើឥដ្ឋ។ ញ័រខ្លួន ស្រែកយំ ប៉ុន្តែមិនហូរទឹកភ្នែកសួម្បីតែមួយតំណក់។

ពីរបីថ្ងៃក្រោយមក ពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកក៏បានមកដល់។ ក្នុងទីក្រុងទាំងមូល មនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់អ្នក។ ក្នុងកែវភ្នែករបស់ពួកគេ អ្នកគឺជាក្មេងស្រីដែល​មាន​ស្នាម​ញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាត និងបុគ្គលិកលក្ខណៈសមប្រកបម្នាក់ ហើយជាមនុស្សដែលតែងតែនៅជាមួយ​ពួក​គាត់​រាល់ពេលមានបញ្ហា។ មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយអំពីការចង​ចាំល្អៗដែលពួកគេធ្លាប់​មានជា​មួយ​អ្នក។ មនុស្សគ្រប់គ្នាបានយំជាមួយនឹងការសោកស្ដាយដែលបាត់បង់រូបអ្នក។​ប្អូនប្រុសរបស់អ្នក​នៅ​តូច ដូច្នេះវានៅមិនទាន់ដឹងថាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះទេ ដោយសារតែវាជាក្មេងខ្លាំងពេក។ គ្រាន់​តែឪពុកម្តាយរបស់អ្នកលឺ ឬរំឡឹកថាអ្នកបានលាចាកលោកទៅហើយនោះ វាគ្រប់គ្រាន់​នឹងប្រហារ​ចិត្ត​របស់ពួកគាត់បាត់ទៅហើយ។ អ្នកគឺជាបងស្រីច្បង ដែលមានន័យថាអ្នកគួរតែរស់ដើម្បីប្អូនប្រុស​របស់​អ្នក។ មិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក នាងមើលទៅហាក់បីដូចជារឹងពឹងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពីធីបុណ្យ​សព​របស់​អ្នក ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្តើមការបញ្ចុះម្ឈូសរបស់អ្នកទៅក្នុងដី នាងមិនអាចគ្រប់គ្រង​អារម្មណ៍​បានតទៅទៀតទេ។ នាងគិតតែពីយំពេញមួយថ្ងៃ។

ពីរឆ្នាំក្រោយមក គ្រូបង្រៀន​ទាំងអស់​ដែល​ធ្លាប់តែបង្រៀនអ្នក បានលាឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេ។ ក្មេងស្រីដែលបានឈ្នានីសអ្នក មានបញ្ហាក្នុងការបរិភោគអាហារ។ ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឌឺដងទៅកាន់អ្នក បានផ្តាច់ខ្លួនពីសង្គម។ អតីត​មិត្តប្រុសរបស់អ្នកលែងស្គាល់ពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ទៀតហើយ។ គាត់ដឹងតែពីដើរលេងសើចជា​មួយ​នឹងស្រីៗតែប៉ុណ្ណោះ។ មិត្តភក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់ទទួលរងនូវជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត។

ចុះមិត្តភក្តិ​ល្អ​បំ​ផុត​របស់អ្នក? នាងព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួន តែមិនដែលជោគជ័យនោះទេ។ ​រីឯប្អូនប្រុសរបស់អ្នក? ទីបំផុត​​វា​បានយល់ពីការពិតនៃការស្លាប់របស់អ្នកហើយ។ វាមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ហើតយំជារៀងរាល់យប់​។ វាធ្វើតម្រាប់តាមសកម្មភាពដែលអ្នកបានសម្រាប់ខ្លួនកាលពីពីរឆ្នាំមុន។ តើមានអ្វីកើតឡើង​ចំ​ពោះ​ឪពុក​ម្តាយ​របស់​អ្នក? អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគាត់បានឈានមកដល់់ទីបញ្ចប់។ ឪពុករបស់អ្នក​បាន​ក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកប្រមឹក ដើម្បីបំភ្លេចការស្លាប់របស់អ្នក។ ម្តាយរបស់អ្នកកើតជំងឺសរសៃប្រសាទ ជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងគេងតែនៅលើគ្រែពីមួយថ្ងៃៗ។ មនុស្សជាច្រើនបានខ្វាយខ្វល់នឹងអ្នក។ តែអ្នកប្រហែលជាមិនបានគិតដូច្នេះទេ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាបារម្ភពីអ្នក។ ជម្រើសរបស់អ្នកមិនគ្រាន់​តែប៉ះ​ពាល់​អ្នកខ្លួនឯងនោះទេ តែវាជះឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សគ្រប់រូប។

កុំបញ្ចប់ជីវិតរបស់អ្នក ព្រោះអ្នកមាន​មនុស្សច្រើនណាស់ដែលខ្វាយខ្វល់ និងបារម្ភពីអ្នក។ អ្វីៗមិនអាចល្អប្រសើរឡើងវិញទេ ប្រសិនបើអ្នកចុះចាញ់នឹងជីវិត​របស់​អ្នក។ មានមនុស្សជាច្រើនតែងតែនៅក្បែរខ្លួនអ្នក និងចាំជួយក៏ដូចជាផ្ដល់ប្រឹក្សារយោបល់នឹងអ្នក មិនថាអ្នកគឺជានរណានោះទេ។ បើទោះបីជាពួកគេទាំងនោះមិនធ្លាប់បាននិយាយជាមួយ​នឹងអ្នក​ពី​មុន​មកក៏ដោយ។

កើនត្រឹមតែ១.១°c ជីវិតនៅលើភពផែនដីត្រូវបានគម្រាមគំហែង

របាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧បានអោយដឹងថា ឆ្នាំ២០១៦គឺជាឆ្នាំដែលមាន សីតុណ្ហភាពក្ដៅជាងគេពុំធ្លាប់មាននៅក្នុង​ទិន្នន័យរបស់​អង្គការពី​មុនមក។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ សីតុណ្ហភាព​ភពផែន​ដី​យើងបានកើនឡើងរហូត​ដល់​១,១°c​ បើធៀប​​ទៅនឹងសីតុណ្ហភាព​ភពផែន​ដី​កាលពីសម័យមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ខណៈពេលដែល​វាកើនឡើងត្រឹមតែ០,០៤°c តែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ២០១៥។ ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនេះធ្វើអោយ​មានការប៉ះពាល់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដី។ នេះបើយើងទៅតាមអគ្គលេខាធិការ​នៃអង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិ លោក Petteri Taalas។

Global Average Temperature Anomaly

គាត់បានបន្តថា “សីតុណ្ហភាព​នៃផ្ទៃទឹកសមុទ្របានកើនឡើង កម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្របានកើនឡើង ស្រប​ពេល​ដែលផ្ទៃសមុទ្រនៃទឹកកកអាក់ទិចបានធ្លាក់ចុះ។ ជាមួយនឹងកម្រិតនៃកាបូន​ឌីអុកស៊ីត​នៅក្នុង​បរិយា​កាសមានកម្រិតខ្ពស់ពុំធ្លាប់មានពីមុនមក វាជាតឹកតាងដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសកម្មភាព​របស់មនុស្សកំពុងតែជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅកាន់​ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដី។”

បើយើងពិនិត្យមើលការកើនឡើននៃសីតុណ្ហភាព១,១°c វាពិតជាតិចតួចខ្លាំងណាស់។ តែកំណើនត្រឹម១,១°c នេះអាចគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់គម្រាមគំហែង ឬរហូតដល់ទៅសម្លាប់ជីវិតភាវមានជីវិតខ្លះនៅលើភពផែនដីបាន។ ជាក់ស្ដែង បាតុភូត El Niño ដែលកើតមានឡើងនៅដើមឆ្នាំ២០១៦បានគម្រាមគំហែងតំបន់ជាច្រើនទូទាំងពិភពលោក ដែលក្នុងនោះ ប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលរងនូវគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងដំណំផងដែរ។

បើយោងទៅតាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដែលចេញផ្សាយជាខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមីនាដែរនោះ ​បានអោយដឹងថា ​នៅ​តំបន់​ Spitzberg ​ភាគ​ខាង​ជើង​ប្រទេស​ន័រវេហ្ស ​សីតុណ្ហភាព​បាន​កើន​ឡើង​ក្តៅ​ដល់​ទៅ៦,៥°c ​លើស​កំរិត​មធ្យម​ធម្មតា។ តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​អាហ្វ្រិក​អូស្ត្រាល់ ​នៅ​តំបន់​ដើម​បូព៌ា ​រឺ​អាស៊ី​ជាដើម ​សុទ្ធតែ​ជា​តំបន់ ​ដែល​មាន​រងគ្រោះ​ខ្លាំង​ជាង​គេ ​ដោយសារ​សីតុណ្ហភាព​ក្តៅ​ខ្លាំង។ ឧទាហរណ៍​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង ​ មាន​ពេល​ខ្លះ​សីតុណ្ហភាព​ឡើង​ដល់​៤២°c ​ នៅ​ឥណ្ឌា​វិញ​អាច​ឡើង​ដល់​៥២°c ។ ក្តៅ​បំផុត​នោះ ​គឺ​នៅ​កូវ៉េត ​ ដែល​ពេល​ខ្លះ​សីតុណ្ហភាព ​អាច​ឡើង​ដល់​៥៤°c។

១,១°c នេះពិតមានបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមកកាន់ភពផែនដី។ ដូច្នេះ យើងគួរចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយពិភពលោកក្នុងការកាត់​បន្ថយ​កំដៅ ​កុំឲ្យ​ឡើង​លើស​ពី​២​អង្សារ៕

ប្រភព៖ WMO, RFI

ឱកាសបានទៅផ្សងព្រេង និងចុះកម្មសិក្សានៅក្នុងធម្មជាតិអារ៉ែង

ឱកាសនៃការផ្សងព្រេង នៅអារ៉ែងបានមកដល់ហើយ
ឃើញភ្លាមចុះឈ្មោះភ្លាម ព្រោះអារ៉ែងជាកន្លែងដែលគេប្រាថ្នា
មីងអ្នក បងអ្នក ប្អូនអ្នក ពួកម៉ាកអ្នក Mention មកឲ្យអស់ អាចនិងមានឱកាសបានទៅផ្សងព្រេង និងចុះកម្មសិក្សាជាមួយគ្នា
គោលបំណង បន្ទាប់ពីចូលរួមកម្មវិធីនេះ អ្នកនិងទទួលបាន៖
១. ដើរកំសាន្ដនៅតំបន់អេកូទេសចរណ៍ ៣កន្លែង៖ ទឹកជ្រោះពោធិ៍ ៩ ទឹកឆាយតាហីង និងទឹកស្ទឹងត្រីនាគ។
២. ចូលរួមកម្មសិក្សាអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព(SDGs) និង Planetary Boundaries ពីមូលដ្ឋានជាក់ស្តែង។
៣. ចូលរួមសិក្សា និងស្រាវជ្រាវអំពីជីវភាព ជីវៈចម្រុះ និងធម្មជាតិនៅតំបន់អារ៉ែង។
៤. ចូលរួមប្រកួតប្រជែង ថតរូបភាពធម្មជាតិ និងផ្តល់គំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋផលិតផល អនុផលព្រៃឈើនៅតំបន់ អារ៉ែង។
៥. ភ្លក្សរស់ជាតិម្ហូបព្រៃ តាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធ និងសកម្មភាពសប្បាយៗជាច្រើនទៀត។

សកម្មភាពលើកនេះ និងចូលរួមជួយសហគមន៍ នៅអារ៉ែង។
តម្លៃ 30$ វាពិតជាតិចតួចណាស់សម្រាប់កម្មវិធីកម្មសិក្សាដ៏ធំមួយនេះ។
ទី១ ចំណាយទៅលើថ្លៃឡានពីភ្នំពេញ ទៅអារ៉ែង 12$
ទី២ ចំណាយថ្លៃបាយ 8ពេល រយៈពេល2យប់3ថ្ងៃ 14$
ទី៣ ភេសជ្ជៈ 2យប់3ថ្ងៃ 4$
ទី៤ សេវាកម្មផ្សេងៗ


បណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលមានចិត្តសប្បុរសចង់ឧបត្ថម្ភតាមសម្មានចិត្តសម្រាប់កម្មវិធីកម្មសិក្សានេះ ដើម្បីអាចឲ្យក្រុមការងារ ផលិតសៀវភៅតម្លៃធម្មជាតិនៅអារ៉ែង និងវីដេអូ ……
ការចុះឈ្មោះចូលរួម មានតែការចុះតាម Link មិនមានការចុះឈ្មោះតាមទូរសព្ទនោះទេ https://goo.gl/forms/BOEpn831B11ODbiB2
ផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ ថ្ងៃអាទិត្យទី២៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧
កាលបរិច្ឆេទកម្មវិធី៖ ថ្ងៃទី ៨ ៩ ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
អ្នកចូលរួម១ឡានក្រុង៤៥កៅអី
ព័ត៍មានបន្ថែម 096 73 39 437 / 069 47 44 83 / 076 2222 064
កម្មវិធីស្វែងយល់ពីតម្លៃធម្មជាតិនៅអារ៉ែង