All posts by Akira

សិក្សាពី Relative Clause ឲ្យបានសុីជម្រៅ

I. របៀបប្រើប្រាស់ Relative Clause

ពាក្យថា clause ខុសពី sentence ត្រង់ថា clause មិនអាចប្រឈរនៅឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងបានទេ ព្រោះ clause មាន២ប្រភេទគឺ dependent clause ហើយនិង independent clause ទាល់តែ clause ទាំង២បញ្ចូលចូលគ្នាទើបអាចបង្កើតបានជា sentence។ ចូរមើលប្រយោគប្រៀបធៀបខាងក្រោម៖
ឧទាហរណ៍៖
She is the lady who I really admire the most.
នៅក្នុងប្រយោគ (sentence) ខាងលើ ​”She is the lady” គឺជា independent clause រីឯ “who I really admire the most” គឺជា dependent clause។​

Relative Clause គឺជា dependent clause ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ដល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមលើនាមដែលនៅពីមុខវា។ នាមនោះអាចជាមនុស្ស វត្ថុឬទីកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុង independent clause។

ឧទាហរណ៍៖ The police officer arrested the man who robbed the bank(នាម man ស្ថិតនៅក្នុង independent clause ហើយ dependent clause “who robbed the bank” បន្ថែមព័ត៌មានអំពីនាម man នោះ)

who robbed the bank” ប្រាប់យើងថាបុរសណាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ Who នៅទីនេះហៅថា relative pronoun។​

Overview of Relative Pronoun
Overview of Relative Pronoun

Relative pronouns ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់រួមមាន៖

Who ប្រើសម្រាប់មនុស្សជាប្រធាន (Subject)

EX: a person who is wearing glasses is my brother.

Whom ប្រើសម្រាប់មនុស្សជាកម្មបទ (Object)

EX: she is a person whom we met last night.

When ប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាក់ពីពេលវេលា

EX: Summer is the season when I enjoy the most.

Whose ប្រើសម្រាប់កម្មសិទ្ធ (Possession)

EX: It is John whose parents are the rich.

Which ប្រើសម្រាប់វត្ថុ

EX: the book which I borrowed from you is lisong.

Where ប្រើសម្រាប់ទីកន្លែង

EX: David visited the place where we first met.

II. ធ្នាក់នៅក្នុង Relative Clause

Relative pronoun អាចជាកម្មបទរបស់ធ្នាក់ (preposition)។

ឧទាហរណ៍៖

 • I’ll introduce you to the man whom I share a flat with. (រឺអាចប្រើ whom I share a flat.)
 • Is this the magazine which/that you were talking about just now? (You were talking about it just now.

ជាលក្ខណៈផ្លូវការ ធ្នាក់អាចឈរនៅពីមុខ​ relative pronoun។

ឧទាហរណ៍៖

 • The person with whom Fletcher shared the flat had not paid his rent.
 • The topic in which Michael is most interested is scientific theory.

III. Relative Pronoun ដែលអាចលុបបាន

Relative Pronoun ដែលជាកម្មបទអាចត្រូវបានបំបាត់បាន។ តែមិនអាចលុបបំបាត់ Relative Pronoun ដែលជាប្រធាននោះទេ។

ឧទាហរណ៍៖

 • The woman Gary met knows your sister. (កាត់ចេញពី The woman which Gary met knows your sister. The woman គឺជាកម្មបទ)
 • The parcel I posted on Monday still hasn’t got there.
 • That man Angela was sitting next to never said a word.
 • He certainly could not have committed the crime he was accused of.

IV. Identifying VS Non-Identifying Relative Clause

១. Identifying Relative Clause

ចំពោះ Relative Clause ដែលមិនមានសញ្ញាក្បៀស បានន័យថា relative clause មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ជាក់ន័យអោយនាមដែលនៅពីមុខវា។ ប្រសិនបើយើងលុប Relative Clause ចេញពីប្រយោគមេ (independent Clause) នោះប្រយោគនោះនឹងមិនមានន័យច្បាស់លាស់នោះទេ។

ឧទាហរណ៍៖ Now we are in the watch shop. I like a watch which you are holding. (ក្នុងករណីយើងលុបចោល relative clause នោះអ្នកស្ដាប់មិនដឹងថាយើងពេញចិត្តនឹងនាឡិការដៃមួយណានោះទេ ខណៈពេលដែលមាននាឡិកាជាច្រើនដាក់បង្ហាញនៅក្នុងហាង)

២. Non-Identifying Relative Clause

សញ្ញាក្បៀសដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ relative clauses ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “non-identifying clause”។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បន្ថែមព័ត៌មានទៅលើប្រយោគមេ (independent clause) អោយកាន់តែលម្អិត។ តែទោះបីជាលុបចោល relative clause ប្រភេទនេះ ក៏អ្នកស្ដាប់នៅតែអាចយល់បានដែរ។

ឧទាហរណ៍៖

 • Einstein, who failed his university entrance exam, discovered relativity.
 • The new manager is nicer than the old one – whom the staff disliked.
 • The cat (whose name was Molly) was sitting on the window-sill.
 • The drugs, which were hidden in bars of chocolate, have a street value of £20 million.

៣. ភាពខុសគ្នារវាង Identifying និង Non-Identifying Relative Clause

 1. My phone which is in my bedroom is broken.
 2. My phone, which is in my bedroom, is broken.

ជាការពិតណាស់ ប្រយោគទាំង២នេះគឺខុសគ្នាតែសញ្ញាក្បៀសតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ វាមានន័យខុសគ្នា។ សម្រាប់ប្រយោគទី១ មានន័យថាខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃលើសពី១គ្រឿង។ ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានទូរស័ព្ទចំនួន៤គ្រឿង។ ២គ្រឿងនៅជាប់នឹងខ្លួនរបស់់ខ្ញុំ មួយគ្រឿងនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ និងមួយគ្រឿងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់គេង។ ប៉ុន្ដែ មានមួយគ្រឿងដែលនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ខ្ញុំគឺខូច។ ចំណែកឯប្រយោគទី២ ចង់បង្ហាញថាខ្ញុំមានទូរស័ព្ទតែមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងបន្ទប់គេង។ ហើយវាបានខូចបាត់ទៅហើយ។

V. Participle relative clauses

១. Active Participles

យើងអាចប្រើប្រាស់ Participle សកម្ម (Active Participles) នៅក្នុង Relative Clause ដោយមិនចាំបាច់ប្រើ relative pronoun និង auxiliary។

ឧទាហរណ៍៖

 • Those people taking photos over there come from Sweden. (= those people who are taking photos)
 • The official took no notice of the telephone ringing on his desk. (= the telephone which was ringing on his desk)

២. Passive participles

យើងអាចប្រើប្រាស់ Participle អសកម្ម (Passive Participles) នៅក្នុង Relative Clause ដោយមិនចាំបាច់ប្រើ relative pronoun និង auxiliary។

ឧទាហរណ៍៖

 • Applications sent in after 23rd March will not be considered. (= applications which are sent in)
 • Stones thrown at the train by vandals smashed two windows. (= stones which were thrown at the train)
 • Police are trying to identify a body recovered from the river. (= a body which has been recovered from the river)

អត្ថបទទាក់ទង៖

Past Simple VS Present Perfect Simple

នៅក្នុងអត្ថបទមុនៗ គេហទំព័រអាឡាដាំងបានពន្យល់ប្រិយមិត្តអំពីកាលទាំង១២នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរួចមកហើយ។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់អាចបែងចែកអោយដាច់ស្រឡះរវាងកាលមួយ ទៅកាលមួយទៀតនោះទេ។ ជាក់ស្ដែងដូចជាកាល Past Simple (PS) នឹង Present Perfect Simple (PPS) នេះជាដើម។ តោះ! សាកល្បងមកមើលការពន្យល់ពីក្រុមយើងខ្ញុំដូចខាងក្រោម៖

PPS៖ ជាសកម្មភាពដែលមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ដែលចាប់ផ្ដើមពីអតីតកាល ហើយបន្តមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍៖ I‘ve known Julie for ten years (and I still know her).

PS៖ សកម្មភាពដែលត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលអតីតកាល។

ឧទាហរណ៍៖ I knew Julie for ten years (but then she moved away and we lost touch).

PPS៖ ជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយសកម្មភាពនោះគឺជាបទពិសោធន៍នៃជនណាម្នាក់ (ជននោះនៅរស់រានមានជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន)។

ឧទាហរណ៍៖ My brother has been to Mexico three times.

PS៖ ជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយសកម្មភាពនោះគឺជាបទពិសោធន៍នៃជនណាម្នាក់ (ជននោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ)។

ឧទាហរណ៍៖ My great-grandmother went to Mexico three times.

PPS៖ សកម្មភាពដែលបញ្ចប់ក្នុងអតីតកាល តែលិទ្ធផលបង្ហាញនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍៖ I‘ve lost my keys! (The result is that I can’t get into my house now).

PS៖ សកម្មភាពដែលបញ្ចប់ក្នុងអតីតកាល និងគ្មានលិទ្ធផលត្រូវបានបង្ហាញនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍៖ I lost my keys yesterday. It was terrible! (Now there is no result. I got new keys yesterday).

PPS៖ ប្រើជាមួយនឹងពាក្យនៃពេលវេលាដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់ (this week, this month, today)។

ឧទាហរណ៍៖ I‘ve seen John this week.

PS៖ ប្រើជាមួយនឹងពាក្យនៃពេលវេលាដែលបានបញ្ចប់ (last week, last month, yesterday)។

ឧទាហរណ៍៖ I saw John last week.

អត្ថបទទាក់ទង៖

របៀបប្រើប្រាស់ Noun Clause

១. និយមន័យ Noun Clause

Noun Clause គែជាឃ្លារណប (dependent clause) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួសអោយនាម​នៅក្នុងប្រយោគមួយ។ មានតួនាទីដូចជានាម Noun Clause ដើរតួជាប្រធាន (Subject) ឬជាកម្មបទ (Object) នៃកិរិយាស័ព្ទ ឬធ្នាក់។

២. ពាក្យដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ Noun Clause

៣. Noun Clause នៅក្នុងសំណួរមិនផ្ទាល់ (Indirect Questions: Wh-Words)

វាមានរូមន្ត៖ Wh + Subject + Verb

ឧទាហរណ៍៖

 • I don’t know what he is doing.
 • I wonder how he feels today.
 • Where I put my book is a mystery.

៤. Noun Clause អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖

៥. Noun Clause នៅពីក្រោយកិរិយាស័ព្ទ ឬ Expressions ដែលបង្ហាញពីភាពសំខាន់ ឬភាពបន្ទាន់

របៀបប្រើ៖

 • ប្រើប្រាស់ base form នៅពីក្រោយកិរិយាស័ព្ទ ដែលបង្ហាញពីភាពសំខាន់ ឬភាពបន្ទាន់។
 • ក្នុងប្រយោគមិនស្រប ដាក់ not នៅពីមុខ base form។

ចំណាំ៖ កិរិយាស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ក្នុងករណីនេះរួមមាន៖

 • It is advisable
 • It is essential
 • It is imperative
 • It is important
 • It is necessary
 • It is urgent

ឧទាហរណ៍៖

 • It is essential that a baby have stimulation.
 • I advise that she stay home with ger children.
 • It is important that a diabetic person not increase the sugar intake.

 

អត្ថបទដែលទាក់ទង៖

សិក្សាពី Relative Clause អោយបានស៊ីជម្រៅ

ចំនួនភូមិ ឃុំ សង្កាត់សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៧ ប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តសរុបចំនួន២៥ខេត្ត-ក្រុង។ រាល់ខេត្តក្រុងទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកជាសង្កាត់ ស្រុក ក្រុង ភូមិ ឃុំ ជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ គ.ជ.ប

ផែនទី
Code Khmer English Number Of District Number Of Commune Number Of Village Reference
Krong Srok Khan Commune Sangkat
1 01 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ Banteay Meanchey Province 2 7 0 55 10 644 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
2 02 ខេត្តបាត់ដំបង Battambang Province 1 13 0 92 10 810 លេខ​៤៩៣ប្រ.ក
3 03 ខេត្តកំពង់ចាម Kampong Cham Province 1 9 0 105 4 916 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
4 04 ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង Kampong Chhnang Province 1 7 0 66 4 569 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
5 05 ខេត្តកំពង់ស្ពឺ Kampong Speu Province 1 7 0 82 5 1,363 លេខ​៤៩៣​ប្រ,ក
6 06 ខេត្តកំពង់ធំ Kampong Thom Province 1 7 0 73 8 765 ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក
7 07 ខេត្តកំពត Kampot Province 1 7 0 88 5 488 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ​ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
8 08 ខេត្តកណ្ដាល Kandal Province 1 10 0 121 6 1,010 ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក
9 09 ខេត្តកោះកុង Koh Kong Province 1 6 0 26 3 119 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
10 10 ខេត្តក្រចេះ Kratie Province 1 5 0 42 5 258 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
11 11 ខេត្តមណ្ឌលគិរី Mondul Kiri Province 1 4 0 17 4 92 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
12 12 រាជធានីភ្នំពេញ Phnom Penh Capital 0 0 12 0 110 964 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
13 13 ខេត្តព្រះវិហារ Preah Vihear Province 1 7 0 49 2 232 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
14 14 ខេត្តព្រៃវែង Prey Veng Province 1 12 0 113 3 1,157 ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក
15 15 ខេត្តពោធិ៍សាត់ Pursat Province 1 5 0 42 7 511 លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក
16 16 ខេត្តរតនគិរី Ratanak Kiri Province 1 8 0 46 4 243 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
17 17 ខេត្តសៀមរាប Siemreap Province 1 11 0 87 13 909 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
18 18 ខេត្តព្រះសីហនុ Preah Sihanouk Province 1 3 0 23 6 111 ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៨/១៣៨៥
19 19 ខេត្តស្ទឹងត្រែង Stung Treng Province 1 4 0 30 4 128 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
20 20 ខេត្តស្វាយរៀង Svay Rieng Province 2 6 0 68 12 690 ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក
21 21 ខេត្តតាកែវ Takeo Province 1 9 0 97 3 1,119 ប្រកាសលេខ ៤៩៣​ ប្រ.ក
22 22 ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ Oddar Meanchey Province 1 4 0 19 5 304 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក
23 23 ខេត្តកែប Kep Province 1 1 0 2 3 18 ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៨/១៣៨៣
24 24 ខេត្តប៉ៃលិន Pailin Province 1 1 0 4 4 90 នស/រកម/1208/1384​
25 25 ខេត្តត្បូងឃ្មុំ Tboung Khmum Province 1 6 0 62 2 873 ព្រះរាជក្រឹក្យលេខ នស/រកត/១២១៣/១៤៤៥
Total 26 159 12 1,409 242 14,383

ឱកាសទទួលអាហារូបករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ ចំពោះសិស្សដែលនឹងបញ្ចប់ថ្នាកទី១២

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ខាងមុខនេះ អង្គការសម្រេចសុបិនកុមារនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន២០នាក់ សម្រាប់និសិ្សតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ដោយផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់តែបេក្ខជនដែលកំពុងរៀបនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់​ទី១២ និងបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិរួចហើយ ព្រមទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ ឧត្ដមានជ័យ និតបាត់ដំបង ដើម្បីអោយពួកគេបានបន្តការសិក្សាតាមបណ្ដាវិទ្យាស្ថាន និងសាកលវិទ្យាល័យគោលដៅ ស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

 • បេក្ខជនជាជនជាតិខ្មែរទាំង២ភេទ។
 • មានអាយុមិនលើសពី៣០ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ។
 • កំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី១២ នៅតាមវិទ្យាស្ថាននានាក្នុងខេត្ដសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ ឧត្ដមានជ័យ និតបាត់ដំបង ឬអតីតសិស្សដែឡមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី១២ តែគ្មានលទ្ធភាព​បន្ត​ការសិក្សា ហើយកំពុងតែបម្រើកសារងារតាមស្ថានប័នផ្សេងៗក្នុងខេត្ដ រួមមានស្ថានប័នរដ្ឋ ឯកជន ឬអង្គការសង្គមស៊ីវិល។
 • មានប្រវត្តិតស៊ូរៀនសូត្រ មកពីគ្រួសារមានជីវភាពលំបាក និងខ្វះការឧបត្ថម្ភ។
 • មិនធ្លាប់បានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីមុនមក និងមិនទទួលបានការឧបត្ថម្ភណាផ្សេងក្នុងអំឡុងពេលទទួលអាហារូបករណ៍ពីអង្គការសម្រេចសុបិនកុមារកម្ពុជា។
 • មានមនសិការខ្ពស់ និងឆន្ទៈចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។
 • មានសមត្ថភាពប្រឡងចូលតាមសកលវិទ្យាល័យដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម។

ចំណាំ៖ អតីតសិស្សដែឡមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី១២ អាចដាក់ពាក្យបាន ក្នុងករណីប្អូនបានបញ្វប់ថ្នាក់ទី១២យ៉ាងយូរបំផុត៣ឆ្នាំ។

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

ការឧបត្ថម្ភ៖

 • ថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ។
 • ថ្លៃសម្ភារៈសិក្សា និងឯកសណ្ឋាន។
 • ថ្លៃចំណាងប្រចាំថ្ងៃ (ជួលផ្ទះ ទឹក ភ្លើង អាហារ) និង ចំណាយផ្សេងៗ។
 • ថ្លៃធានារ៉ាប់រង (គ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព)។

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ៖

 • បេក្ខជនអាចសុំពាក្យ និងដាក់ពាក្យនៅទីស្នាក់ការអង្គការសម្រេចសុបិនកុមារកម្ពុជា ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ១៦០០ ភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុង-សៀមរាប ផ្លូវជាតិលេខ៦ ច្រកចូលសណ្ឋាគារ Angkor Palace Resort & Spa ខាងក្រោយការិយាល័យ​អគ្គីសនី សៀមរាប។
 • ឬ បេក្ខជនអាចទាញយកពាក្យតាមអាសយដ្ឋាន Link
 • និង ផ្ញើពាក្យតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬតាមរយៈការផ្ញើសារទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសប៊ុក
 • ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៧០៨ ៦៩៣/ ០៦៩ ២៧៨ ៧៩៣/ ០៦៣ ៦៤៨៥ ៨៨៨