អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

មុខវិទ្យារួមមាន៖ Medicine, Dentistry, Pharmacy, Turkish Language and Literature and Theology។

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រេើសរើស៖

បេក្ខជនទាំង២ភេទត្រូវ៖

  1. មានសញ្ជាតិខ្មែរ
  2. អាយុយ៉ាងច្រើន២១ឆ្នាំ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១/០១/១៩៩៦)
  3. មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
  4. មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជ្រៅជ្រះ (SAT, TOEFL, DELF, YDS)
  5. មានសុខភាពល្អបរិបូណ៍ទាំងកាយសម្បទាន និងសតិបញ្ញា

– ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវចុះឈ្មោះតាមរយៈ Application System

-សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ៖ https://www.turkiyeburslari.gov.tr ឬទំនាក់ទំនងតាម Email ៖ [email protected]

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧
អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧
អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧
អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧
Facebook Comments