សំណង់ប្រយោគទាំង ៤ ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីសរសេរឲ្យបានល្អ អ្នកត្រូវចេះប្រើប្រាស់នូវប្រភេទប្រយោគផ្សេងៗគ្នា។ ប្រភេទប្រយោគសំខាន់ៗក្នុងភាសាអង់គ្លេស មាន ៤ គឺ Simple Sentences, Compound Sentences, Complex Sentences, និង Compound Complex Sentences។ ខាងក្រោមនេះជាការពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃប្រយោគទាំង៤នេះ៖

     1. Simple Sentences

Simple sentence គឺសំដៅទៅលើប្រយោគដែលអាចឈរតែឯងបាន ហើយមានន័យពេញលេញ។

ឧទាហរណ៍៖
I kissed my daughter.

I kissed my daughter គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញ . វាមានប្រធាន (I) and កិរិយាស័ព្ទ (kissed), ដែលធ្វើប្រយោគមានន័យពេញលេញ។

     2. Compound Sentences

A compound sentence  គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញ២បូកបញ្ចូលគ្នា។ ប្រយោគទាំងពីរត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាដោយ  coordinating conjunction ឬ semicolon។ Coordinating conjunction គឺជាប្រភេទឈ្នាប់១ក្នុងចំណោមឈ្នាប់ទាំង៤ដែលបានតួនាទីភ្ជាប់ឃ្លា ឬប្រយោគឲ្យជាប់គ្នា។

ឧទាហរណ៍៖
I kissed my daughter, and she was very shy.

I kissed my daughter  គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញមួយ។  she was very shy គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញមួយទៀត។ and គឺជា coordinating conjunction ដែលភ្ជាប់ប្រយោគទាំងពីរជាមួយគ្នា។  ដូច្នេះ I kissed my daughter, and she was very​​ shy​គឺជា compound sentence.
ក៏ប៉ុន្តែប្រយោគខាងក្រោមមិនមែនជា compound sentence ទេ នៅពេល ឃ្លាទី២ត្រូវបានលុបប្រធានចេញ។

ឧទាហរណ៍៖

I kissed my daughter​ and hugged my wife.
“hugged” my wife ត្រូវបានលុបប្រធាន “I” ចោល ដូចនេះវាជា simple sentence។
បើយើងចង់សរសេរជា compound sentence យើងត្រូវថែមប្រធាន “I” ដូចខាងក្រោម៖

I kissed my daughter​, and I hugged my wife.

     3. Complex Sentences

Complex sentence គឺសំដៅទៅលើប្រយោគដែលមាន subordinate clause និង independent clause មួយរឺច្រើន. Subordinate clause មួយ គឺជាក្រុមពាក្យដែលមានប្រធាន និងកិរិយាស័ព្ទដែរ តែមិនមានន័យពេញលេញ ហើយមិនអាចប្រើវាអោយនៅតែឯងបានទេ។ ខុសគ្នាពី compound sentence ដែលប្រើ coordinating conjunction ប្រភេទ complex sentence ត្រូវប្រើ subordinating conjunction។

ឧទាហរណ៍៖

She smiled because I kissed her.

She smiled គឺជា clause ដែលមានន័យពេញលេញ (independent clause)។  Because I kissed her គឺជា clause ដែលមិមានន័យពេញលេញឡើយ។ She smiled because I kissed herគឺជា  complex sentence។

     4. Compound Complex Sentences

ប្រយោគនេះគឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាង compound sentences និង complex sentences។ សំណង់ប្រយោគបែបនេះតែងតែមានយ៉ាងហោចណាស់ independent clauses ២ (ដោយមានប្រើ coordinating conjunction) និងយ៉ាងហោចណាស់ subordinate clause (ដោយមានប្រើ subordinating conjunction) មួយ។

ឧទាហរណ៍៖

She smiled because I kissed her, and I called her my little princess.

She smiled និង I called her my little princess គឺជា independent clauses ទាំងពីរ។  ពួកវាត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយ conjunction “and”។

 Because I kissed her គឺជា  dependent clause ដែលត្រូវបាននាំមុខដោយ subordinating conjunction។ ដូច្នេះប្រយោគទាំងមូលនេះជា compound-complex sentence។

Facebook Comments