អាហារូបករណ៍អនុបណ្ឌិតផ្នែក Social Work របស់ RUPP-EWHA

អាហារូបករណ៍នេះមានការសហការណ៍រវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងសាកលវិទ្យាល័យ Ewha Womans University របស់កូរ៉េខាងត្បូង។ មុខវិជ្ជានេះនឹងមានសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិកូរ៉េមកបង្រៀនផ្ទាល់ផងដែរ ដោយប្រើភាសាអស់គ្លេសសំរាប់ទំនាក់ទំនង។ ពិសេសត្រង់ថា អាហារូបករណ៍នេះតម្រូវសម្រាប់អ្នកធ្វើការក៏បាន ព្រោះរៀននៅចុងសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថានិស្សិតមិនអាចដាក់ពាក្យបាននោះទេ។

ផុតទទួលពាក្យថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សូមទំនាក់ទំនង មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េ កម្ពុជា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

img_0076

Facebook Comments