សៀវភៅឥតគិតថ្លៃ៖ IELTS Practice Materials

 

3

នៅសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពធ្វើតេស្ត IELTS​ ហើយរឺនៅមែនទេ? ចង់ដឹងថាខ្លួនឯងអាចមានសមត្ថភាពទៅប្រឡងតេស្ត IELTS អត់?

សៀវភៅអនុវត្តតេស្ត IELTS នេះអាចប្រើសម្រាប់រៀនក្នុងថ្នាក់ក៏បាន រៀនខ្លួនឯងក៏បាន។ សម្រាប់អ្នករៀនខ្លួនឯង សៀវភៅនេះផ្តល់គំនិតទាក់ទងជាមួយការធ្វើតេស្ត ហើយយើងក៏អាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងដើម្បីពិិនិត្យមើលសមត្ថភាពរបស់យើង ថាតើកំរិតភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងអាចទៅធ្វើតេស្តសាកល្បង IELTS ហើយរឺនៅ។

សៀវភៅនេះមានចំនុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១. Practice tests for Listening, Speaking, Reading and Writing (both Academic and General Training);

២. Listening, Reading and Writing answer sheets;

៣. Listening and Reading practice test answer keys and Listening tapescripts;

៤. Sample candidate Writing responses and examiner comments;

៥. Sample candidate Speaking tests and examiner comments.

៦. មាន CD សម្រាប់អនុវត្តលំហាត់គម្រូផងដែរ។

ដោនឡូតទីនេះ

ប្រភព៖ ASEAN-Insider

Facebook Comments