សៀវភៅឥតគិតថ្លៃ៖​ Official IELTS Practice Materials

3

សៀវភៅនេះ គឺជាសៀវភៅសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង IELTS ដែលក្នុងនេះមានដាក់បញ្ចូលនូវចំណុចសំខាន់ឺមួយចំនួនដូចខាងកក្រោម៖

  • Practice tests for Listening, Speaking, Reading and Writing (both Academic and General Training);
  • Listening, Reading and Writing answer sheets;
  • Listening and Reading practice test answer keys and Listening tapescripts;
  • Sample candidate Writing responses and examiner comments;
  • Sample candidate Speaking tests and examiner comments.
  • The CD contains a Listening test for candidates to practice and three examples of students taking the Speaking test.

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូត

ប្រភព៖ ASEAN Insider

Disclaimer: We do not own this material. We just collect the materials that are widely shared on the internet and select the suitable one for our audience.

Facebook Comments