អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន ៧.៧៩៧នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

1

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជន សិស្ស និស្សិតឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជនចំនួន ៧.៧៩៧នាក់ ឱ្យទទួលអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ ត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោម៖
– សិស្សទូទៅ ចំនួន ៤.៨៧១នាក់
– សិស្សអាទិភាពនារី ចំនួន ១.០៥៨នាក់
– សិស្សអាទិភាពក្រីក្រ ចំនួន ១.៣៥៥នាក់
– សិស្សអាទិភាពតំបន់ជួបការលំបាក ចំនួន ៥១៣នាក់

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសលទ្ធផល៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

Facebook Comments