វិធីក្នុងការពិនិត្យមើល Plagiarism

Plagiarism គឺជាការយក ឫចម្លងការងាររបស់អ្នកដ៏ទៃ ឫគំនិតរបស់អ្នកដ៏ទៃមកធ្វើជារបស់ខ្លួន។ Plagiarism នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា បទល្មើសនៃការសិក្សា (Academic Crime)។ ការដែលយកការងារ ឫគំនិតរបស់អ្នកដ៏ទៃ ដោយមិនបានសុំកម្មសិទ្ធបញ្ញាគឺត្រូវមានទោស។ បើយើងក្រឡេកមកមើកការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសសិស្សមហាវិទ្យាល័យ តែងតែត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យ ប្រាប់ថាចូលកំចម្លងកិច្ចការមកពីអ៊ីនធឹណេតទាំងស្រុងព្រោះនេះជាទង្វើមិនល្អ ហើយសាស្ត្រាចារ្យខ្លះក៏បានមិនបានឲ្យពិន្ទុទៅសិស្សណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះដែរ។ តើធ្វើយ៉ាងដូចម្ត៉េចទើបអាចដឹងថាយើង Plagiarism ឬក៏អត់នោះ? ដើម្បីអាចដឹងថាយើង Plagiarism ឬក៏អត់នោះ គឹមានវេបសាយមួយដែលអាចពិនិត្យឯកសារការងាររបស់អ្នកបាន។

ចូលទៅកាន់វេបសាយនេះដើម្បីពិនិត្យឯកសារការងាររបស់អ្នក៖ http://www.quetext.com/

1

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments