អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុន

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍មូលនិធិបរិស្ថានធម្មជាតិ (NEF: The Natural Environment Foundation) ផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់សិស្សទាំងនោះដែលមានបំណងទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាដែលទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិ ប៉ុន្តែមិនមានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសិក្សាកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ។

អាហារូបករណ៍សម្រាប់៖

  • សិស្សសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA)
  • សិស្សមហាវិទ្យាល័យជាតិកសិកម្មព្រែកលាប
  • សិស្សសាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារ

រយៈពេលនៃអាហារូបករណ៍៖ គិតចាប់តាំងពីពេលជ្រើសរើស រហូតដល់បញ្ចាប់ការសិក្សា (Gtaduation)។

ប្រាក់ឧបត្ថម៖ ៣០០០យេន ក្នុងមួយខែ

ភាគីដៃគូ (Local counterpart) សិស្សសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA)

ទំនាក់ទំនង៖

Mr Theng Kouch ដែលជាអនុប្រធានគំរោង និងសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

P.O.Box 2696, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia

ចុចទីនេះដើម្បីអានព័ត៌មានលម្អិត

Facebook Comments