អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាទៅសិក្សានៅអាមេរិក (សម្រាប់នារី)

កម្មវិធី International Fellowship របស់ The American Association of University Women (AAUW) នឹងផ្តល់ឱកាសអាហារូបករណ៍ដល់ស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ្លាស់ប្តូរសង្គម និងសក្កដានុពលជាអ្នកដឹកនាំទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាដែលរួមមានថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ថ្នាក់បណ្ឌិត និងថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិត។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

  • មានប្រវត្តិការសិក្សាល្អ
  • មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់ (Minimum TOEFL score: 550PBT, 213 CBT or 79 IBT)
  • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំ គិតត្រឹមក្រោយថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
  • បានដាក់ពាក្យទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យណាមួយរួចហើយមុនថ្ងៃផុតកំណត់អាហារូបករណ៍

កញ្ចប់អាហារូបកណ៍៖

  • Master’s/first professional degree: $18,000
  • Doctoral: $20,000
  • Postdoctoral: $30,000

ការដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ពាក្យតាម Online Application Form ។

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ ០១ ធ្នូ ២០១៦ 

ពត៌មានលម្អិត៖ សូមចូលទៅកាន់⁣ Official Website ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments