ស្វែងយល់ពីពាក្យ Acronym និង Abbreviation

Acronym គឺជាប្រភេទនៃពាក្យ ដែលកើតឡើងពីការរួមបញ្ជូលគ្នានៃតួអក្សដំបូងនៃពាក្យនីមួយៗ។ ហើយតួអក្សរទាំងនោះអាចបងឲ្យយើងអានជាពាក្យមួយ។

NATO = North Atlantic Treaty Organization

radar = radio detection and ranging

AIDS = acquired immune deficiency syndrome

Scuba = self-contained underwater breathing apparatus

Laser = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

IELTS = International English Language Testing System

Abbreviation គឺជាពាក្យកាត់ដែលមានន័យពេញលេញ។ ខុសពី Acronym Abbreviation គឺយើងអានវា តាមតួអក្សរផ្សំនីមួយៗ។

A.D.anno Domini, “in the year of the Lord”

A.M.Ante Meridiem, “before midday”

cf.confer, “bring together” and hence “compare”

B.A. = Bachelor of Arts

B.S. = Bachelor of Science

M.A.Magister Artium, Master of Arts

e.g.exempli gratia, ‘for example’

et al.et alii, “and others”, “and co-workers”

etc.et cetera, “and the others”, “and other things”, “and the rest”

i.a.inter alia, “among other things”.

ibid.ibidem, “in the same place (book, etc.)”

i.e.id est, ‘that is’

id.idem, “the same (man)”

N.B.nota bene, “note well”

Ph. D.Philosophiæ Doctor, “Teacher of Philosophy”

P.M.Post Meridiem, “after midday”

S.O.S.si opus sit, “if there is need”, “if occasion require”, “if necessary”

vs.versus, “against”

Social Media Acronyms and Abbreviations

BD: Big Deal

BF: Boyfriend

BRB: Be Right Back

BTW: By The Way

GF: Girlfriend

HBD: Happy Birthday

JK: Just Kidding

KK: Cool, Okay (Kewl Kewl)

LMK:  Let Me Know

LOL: Laugh Out Loud

MYOB: Mind Your Own Business

NBD: No Big Deal

NVM: Never mind

Obv or Obvi: Obviously

OMG: Oh My God

Pls or Plz: Please

Q or QQ: Question or Quick Question

RLY: Really

SRLSY: Seriously

TMI: Too Much word

TY: Thank You

TYVM: Thank You Very Much

YW: You’re Welcome

FOMO: Fear Of Missing Out

FTFY: Fixed This For You

FTW: For The Win

FYA or FYE: For Your Amusement or For Your Entertainment

GTI: Going Through It

HTH: Here to Help or Happy to Help

IRL: In Real Life

ICYMI: In Case You Missed It

ICYWW: In Case You Were Wondering

NBC: Nobody Cares Though

NTW: Not To Worry

OTD: Of The Day (also seeOOTD: Outfit Of The Day; QOTD: Quote of the Day; FOTD: Find Of the Day)

POIDH: Pictures Or It Didn’t Happen

YOLO: You Only Live Once

ZOMG: Oh My God, but, like, more emphatic

AFAIK: As Far As I Know

DGYF: Dang Girl You Fine

FWIW: For What It’s Worth

IDC: I Don’t Care

IDK: I Don’t Know

IIRC: If I Remember Correctly

IMHO: In My Honest Opinion

IMO: In My Opinion

Jell or Jellz: Jealous

JSYK: Just So You Know

LMAO: Laughing My Ass Off

NTS: Note to Self

ROFL: Rolling On the Floor Laughing

ROFLMAO: Rolling On the Floor Laughing My Ass Off

SMH: Shaking My Head

TBH: To Be Honest

TL;DR Too Long; Didn’t Read

YGTR: You Got That Right

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments