សិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅពី នាម (Noun)

នាម គឺជាពាក្យដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើមនុស្ស សត្វ វត្ថុ សារធាតុ រដ្ឋ ព្រឹត្តិការណ៍ គំនិតនិងអារម្មណ៍។ ប្រភេទនៃនាម ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានដូចជា៖ Proper Noun, Common Noun, Abstractive Noun, Collective Noun, Compound Noun, Material Noun។

PROPER NOUN

និយមន័យ៖  Proper Noun ជានាមដែលមានឈ្មោះជាក់លាក់ដែលទាក់ទងនឹង វត្ថុ មនុស្ស សត្វ និងកន្លែងណាមួយ។ ហើយ Proper Noun តែងតែត្រូវបានសរសេរដោយអក្សរធំ (capital letter) នៅខាងដើមនៃពាក្យ។

ឧទាហរណ៍៖ 

Dara, New York, Cambodia, John, Angkor Wat…

COMMON NOUN

និយមន័យ៖  Common Noun គឺជានាមដែលត្រូវបានហៅជាទូទៅ។

ឧទាហរណ៍៖ 

Man, teacher, doctor, dog, cat, house, chair…

ABSTRACTIVE NOUN

និយមន័យ៖  Abstractive Noun ជានាមប្រើសម្រាប់សម្គាល់ គំនិត គុណភាព និងសកម្មភាព (idea, quality, and action) ដែលសម្តៅលើអ្វីដែលយើងមិនអាច ប៉ះ មើលឃើញ ធំក្លិននិង រសជាតិ (touch, see, smell and taste)។

ឧទាហរណ៍៖ 

  • Idea: Advice, ambition, wish…
  • Quality: Goodness, kindness, darkness…
  • Action: Talking, movement, word..

NOTE: Abstractive Nouns ខ្លះអាចកើតពី adjective, verb និង common noun.

  • Abstractive Noun កើតពី adjective

  • Abstractive Noun កើតពី verb

  • Abstractive Noun កើតពី verb តែមានភាពខុសគ្នា

  • Abstractive Noun កើតពី common noun

COLLECTIVE NOUN

និយមន័យ៖  Collective Noun ជានាមដែលប្រើសម្រាប់សម្គាល់ការហៅជា បណ្តុំនៃ មនុស្ស សត្វនិង វត្ថុ ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបណ្តុំតែមួយ។

ឧទាហរណ៍៖ 

Army, committee, family, nation, association, community…

COMPOUND NOUN

និយមន័យ៖  Compound Nouns គឺជានាមដែលមានការរួមបញ្ជូលរវាងនាម គុណនាម និងកិរិយាស័ព្ទដ៏ទៃដើម្បីបង្កើតបានជានាមថ្មីមួយទៀត។

ឧទាហរណ៍៖ 

MATERIAL NOUN

និយមន័យ៖  Material Noun គឺជានាមសម្រាប់សម្គាល់វត្ថុជាក់លាក់ណាមួយ។ 

ឧទាហរណ៍៖ 

Chair, table, car, book, pen, house, radio…

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments