សិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសឲ្យបានយល់ច្បាស់

 

ក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស part of speech គឺជាប្រភេទភាសានៃពាក្យ ឬយើងហៅថា lexical categories, grammatical categories or word classes។ ក្នុងភាសាអង់គ្លេស part of speech ត្រូវបានគេចែកជា ៨ផ្នែកធំៗ មានដូចជា verb, noun, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, and interjection ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលពន្យល់ពី  part of speech នីមួយៗ

1. Verb

  • និយមន័យ៖ កិរិយាស័ព្ទ គឺត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញសកម្មភាព ឬ state-of-being ។ ឧទាហរណ៍៖ go, write, exist, be

2. Noun

  • និយមន័យ៖ នាម គឺជាពាក្យដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើមនុស្ស សត្វ វត្ថុ សារធាតុ រដ្ឋ ព្រឹត្តិការណ៍ គំនិត និងអារម្មណ៍។ នាម មានមុខងារជាប្រធានបទ ឬកម្មបទ និងត្រូវបានបញ្ជាក់ន័យដោយគុណនាម។ ឧទាហរណ៍៖ John, lion, table, freedom, love etc. ។

3. Adjective

  • និយមន័យ៖ គុណនាម ត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបរាប់អំពីអ្វីមួយ ឬបញ្ជាក់ន័យឲ្យ នាម ឬសព្វនាម។ ឧទាហរណ៍៖ good, beautiful, nice, my …

4. Adverb

  • និយមន័យ៖ កិរិយាវិសេស ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ន័យឲ្យកិរិយាស័ព្ទ គុណនាម និងកិរិយាវិសេសផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ completely, never, there …

5. Pronoun

  • និយមន័យ៖ សព្វនាម ត្រូវបានប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យ នាម ឬឃ្លាមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ I, you, he, she, it 

6. Preposition

  • និយមន័យ៖ ធ្នាក់ ត្រូវបានប្រើពីមុខនាមដើម្បីបង្កើតជាឃ្លាមួយ ដែលបង្ហាញពីទីកន្លែង ពេលវេលា របៀប និងហេតុអ្វី។ ឧទាហរណ៍៖ in, above, to, for, at …

7. Conjunction

  • និយមន័យ៖ Conjunctions ត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ ឃ្លា ប្រយោគ ឬពាក្យ។ ឧទាហរណ៍៖ and, yet, but, for, nor, or, and so

8. Interjection

  • និយមន័យ៖ ឧទានសព្ទត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលឬអារម្មណ៍។ ឧទាហរណ៍៖ oh!, Good Lord

ឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពី parts of speech

  • My (adjective) friend (noun) speaks (verb) English (noun) fluently (adverb).
  • Oh! (interjection) I ( pronoun) went (verb) to (preposition) school (noun) and (conjunction) I ( pronoun) met (verb) Fred (noun).

ចុចទីនេះដើម្បីអនុវត្តបន្ថែម

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments