របៀបប្រើប្រាស់ Conditional Clause

Zero Conditional

1

  • របៀបប្រើប្រាស់៖ អ្វីដែលប្រាកដថានឹងកើតឡើង
  • ពេលវេលា៖ បច្ចុប្បន្ន ឬអនាគត

EX: If we heat water until 100-degree heat, it boils.

First Conditional

2

  • របៀបប្រើប្រាស់៖ អ្វីដែលប្រហែលជាអាចនឹងកើតឡើង
  • ពេលវេលា៖ បច្ចុប្បន្ន ឬអនាគត

EX: If you study hard, you will pass the exam.

Second Conditional

3

  • របៀបប្រើប្រាស់៖ អ្វីដែលមិនអាចនឹងកើតឡើង (impossible)
  • ពេលវេលា៖ បច្ចុប្បន្ន ឬអនាគត (កាលដែលត្រូវប្រើប្រាស់គឺអតីតកាល)

EX: If I knew her name, I would tell you.

Third Conditional

4

  • របៀបប្រើប្រាស់៖ អ្វីដែលមិនអាចនឹងកើតឡើង (impossible)
  • ពេលវេលា៖ អតីតកាល

EX: If you had warned me, I would not have told your father about that party. (But you didn’t, and I have).

អត្ថបទផ្សេងៗ

Facebook Comments