ប្រភេទនៃប្រយោគនៅក្នុងវេយ្យករណ៍ភាសាអង់គ្លេស

ប្រយោគគឺជាកន្សោមពាក្យដែលមានប្រធាន (subject) និងកិរិយាស័ព្ទ ហើយវាមានន័យពេញលេញ។

ឧទាហរណ៍៖ I have dinner.

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស គេចែកប្រយោគជា៤ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា៖

១. Simple Sentence

1

EX: I have learned English.

២. Compound Sentence

ត្រូវរួមបញ្ចូល Simple Sentence យ៉ាងតិចចាប់ពី២ប្រយោគឡើងទៅ។

2 3 4

EX: My mom does housework, and my dad works for a company.

EX: My mom does housework; my dad works for a company.

EX: My mom does housework, my dad works for a company, and my sister studies at school.

៣. Complex Sentence

ត្រូវមានបញ្ចូល Simple Sentence ១ប្រយោគ និងមាន Subordinating Conjunction យ៉ាងតិចចាប់ពី១ប្រយោគឡើងទៅ។

5

EX: Mistakes are easily made when you do something too fast.

៤. Compound Complex Sentence

ត្រូវមានបញ្ចូល Simple Sentence ២ប្រយោគ និងមាន Subordinating Conjunction យ៉ាងតិចចាប់ពី១ប្រយោគឡើងទៅ។

6

សំគាល់៖ CC = Coordinating Conjunction, SC = Subordinating Conjunction

EX: Yesterday, when they had free time, my brother was playing game, and my sister was listening to music.

Facebook Comments