ញ៉ សញ្ញេ៖ និស្សិត​ខ្មែរ​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ស្រាវជ្រាវអំពី​វិធីសាស្រ្ត​បង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិជ្ជា​ពត៌មានវិទ្យា​

Facebook Google+ LinkedIn Pinterest ថ្ងៃនេះក្រុមការងារគេហទំព័រអាឡាដាំងមានកិត្តិយសដែលបានលោក ញ៉ សញ្ញេ ដែលជានិស្សិតបណ្ឌិតអប់រំ … Continue reading ញ៉ សញ្ញេ៖ និស្សិត​ខ្មែរ​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ស្រាវជ្រាវអំពី​វិធីសាស្រ្ត​បង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិជ្ជា​ពត៌មានវិទ្យា​