ញ៉ សញ្ញេ៖ និស្សិត​ខ្មែរ​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ស្រាវជ្រាវអំពី​វិធីសាស្រ្ត​បង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិជ្ជា​ពត៌មានវិទ្យា​

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារគេហទំព័រអាឡាដាំងមានកិត្តិយសដែលបានលោក ញ៉ សញ្ញេ ដែលជានិស្សិតបណ្ឌិតអប់រំ ដែលកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាពត៌មានវិទ្យា (Teaching English Language … Continue reading ញ៉ សញ្ញេ៖ និស្សិត​ខ្មែរ​ដំបូង​បង្អស់​ដែល​ស្រាវជ្រាវអំពី​វិធីសាស្រ្ត​បង្រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេក​វិជ្ជា​ពត៌មានវិទ្យា​