តើ រចនា ​មាន​គន្លឺះអ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូនប្អូនៗ​ដែល​ចង់​ដាក់​ពាក្យ​អាហារូបករណ៍?

Facebook Google+ LinkedIn Pinterest កញ្ញា ង៉ែត រចនា គឺជានិស្សិតដែលបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស … Continue reading តើ រចនា ​មាន​គន្លឺះអ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូនប្អូនៗ​ដែល​ចង់​ដាក់​ពាក្យ​អាហារូបករណ៍?