តើ រចនា ​មាន​គន្លឺះអ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូនប្អូនៗ​ដែល​ចង់​ដាក់​ពាក្យ​អាហារូបករណ៍?

កញ្ញា ង៉ែត រចនា គឺជានិស្សិតដែលបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស និង ព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ កញ្ញាក៏ធ្លាប់ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក Global UGRAD … Continue reading តើ រចនា ​មាន​គន្លឺះអ្វី​ខ្លះ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូនប្អូនៗ​ដែល​ចង់​ដាក់​ពាក្យ​អាហារូបករណ៍?