ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញាបត្រ + ១) ជំនាន់ទី២២

Capture

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានធ្វើសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (បរិញ្ញាបត្រ + ១) ជំនាន់ទី២២ ចំនួន៨៨០ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។

បេក្ខជនអាចទាញយកសំណុំលិខិតសុំចុះឈ្មោះប្រឡងតាមរយៈតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម ៖

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (ពាក្យសម្រាប់និស្សិត) ៖ https://goo.gl/H2fKfL

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម (ពាក្យសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ)
https://goo.gl/xnuwUF

  • កាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡង ចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសផ្សាយដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៥រសៀល
  • ទីតាំងដាក់ពាក្យ៖ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
  • សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
  • វិញ្ញាសារប្រឡង
  1. វិញ្ញាសារ វប្បធម៌ទូទៅ រយៈពេល ១ ម៉ោងកន្លះ មេគុណ ១
  2. វិញ្ញាសារឯកទេស  រយៈពេល ៣ ម៉ោង មេគុណ ២

***សូមអាននូវឯកសារខាងក្រោមនេះកុំខាន៖ (ទាញយកឯកសារ) ៖ https://goo.gl/JRD5RC

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments