និយាយអង់គ្លេសមិនបានល្អមែនទេ? សាកអនុវត្តជាមួយវិធីនេះម្តងមើល

q1

Tongue twisters គឺចាប្រយោគដែលពិបាកបញ្ចេញសម្លេង និងនិយាយក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ Tongue twisters គឺជារបៀបដែលអ្នកអាចរៀន និងអនុវត្តបញ្ចេញសំឡេងក្នុងភាសាអង់គ្លេស។ Tongue twisters អាចជួយឲ្យការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកមានភាពស្ទាត់ជំនាញល្អ។ តោះសាកល្បង Tongue twisters ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា។

1. Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, Was he?

2. Rubber baby buggy bumper

03. Betty Botter bought a bit of butter
The butter Betty Botter bought was a bit bitter
And made her batter bitter.
But a bit of better butter makes better batter.
So Betty Botter bought a bit of better butter
Making Betty Botter’s bitter batter better

04. The sixth sick sheikh’s sixth sheep’s sick.

05. How much wood could a woodchuck chuck,
If a woodchuck could chuck wood?
A woodchuck could chuck as much wood as a woodchuck would chuck,
If a woodchuck could chuck wood.

06. She sells sea shells by the seashore.
The seashells she sells are seashells she is sure.

07. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

08. Twelve twins twirled twelve twigs.

09. Shy Shelly says she shall sew sheets.

10. Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread.

11. I thought a thought.
But the thought I thought wasn’t the thought
You thought I thought.

12. Swan swam over the sea,
Swim, swan, swim!
Swan swam back again
Well swum, swan!

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments