សិក្ខាសិលាស្តីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរយៈពេល២សប្តាហ៍នៅខេត្តសៀមរាបសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជា

Siemreap workshop sealnet poster

សិក្ខាសិលាស្តីអំពី “Prevent Human Trafficking through Community Empowerment”ដែលនឹងធ្វើនៅទីលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាប មានរយៈពេល២សប្តាហ៍សម្រាប់សិស្ស និស្សិតកម្ពុជាដើម្បីជៀសវៀងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈសហគមន៍ ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះតទៅ។

ថ្ងៃធ្វើសិក្ខាសាលា៖ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី០៨ដល់២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមចុចអានតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ ព៌តមានបន្ថែម

ចុះឈ្មោះឫដាក់ពាក្យសូមចុចនៅទីនេះ៖ ដាក់ពាក្យ

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments