បូរ៉ាន់ ច័ន្ទរតនៈ៖ បង្ហើបពីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន MEXT កំរិត Specialized Training College

យុវជន បូរ៉ាន់ ច័ន្ទរតនៈ ជានិស្សិតកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិត ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន MEXT Scholarship កាលពីឆ្នាំ … Continue reading បូរ៉ាន់ ច័ន្ទរតនៈ៖ បង្ហើបពីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន MEXT កំរិត Specialized Training College