ទី លឹមកុសល៖ អាហារូបករណ៍ YSEALI ល្អសំរាប់និស្សិតខ្មែរ

តើ អ្នក ធ្លាប់ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ការ សិក្សា ទៅ ក្រៅ ប្រ ទេស ដែរ រឺ ទេ? នេះ គឺ ជា បទ ពិសោធន៍ មួយ ដ៏ ល្អ សំរាប់ សិស្ស និង និស្សិត ស្ថិត ក្នុង ពេល កំពុង សិក្សា ដើម្បី ស្វែង យល់ ចំណេះ ដឹង និង វប្បធម៌ ថ្មី ៗ ក្នុង ជីវិត។ ទី លឹម កុសល គឺ ជា និស្សិត ម្នាក់ ដែល បញ្ចប់ ការ សិក្សា មុខ ជំនាញ សិក្សា អន្តរជាតិ នៅ វិទ្យា ស្ថាន ភាសា បរទេស នៃ សាកល វិទ្យា ល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំពេញ ហើយ គាត់ ទើប តែ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ បទ ពិសោធន៍ សិក្សា នៅ សហរដ្ឋ អាមេរិកតាម រយៈ អាហារូបករណ៍ Young Southeast Asian Leaders Initiatives (YSEALI) Academic Fellowship របស់ រដ្ឋា ភិបាល សហរដ្ឋ អាមេរិក។ កុសល មាន គំរោង អនាគត ចង់ ក្លាយ ជា មនុស្ស មួយ រូប ដែល អាច ផ្លាស់ ប្តូរ សង្គមរបស់ លោក ដោយការ បង្កើត ជំនួញ សំរាប់ ផ្លាស់ ប្តូរ សង្គម និងអាច ដោះ ស្រាយ បញ្ហា សង្គម នានា នៅ ក្នុង ប្រ ទេស កម្ពុជា។

kosal
Mr. Ty Limkosal

អាហារូបករណ៍ YSEALI បាន ផ្តល់ ឱកាស ដល់ កុសល ដើម្បី ធ្វើ ដំណើរក៏ ដូច ជា រៀប ចំ គំរោងអំពី ការ អភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច និង សហគ្រិន សង្គម នៅ ក្នុង សហរដ្ឋ អាមេរិក។ នេះ បាន ក្លាយ ជា បទ ពិសោធន៍ មួយ សំរាប់ ជា ទុន ទៅ ដល់ ការ ធ្វើ ជំនួញ មួយ របស់ លោក នៅ ថ្ងៃ អនាគត។

កុសល បាន ប្រាប់ ថា អាហារូបករណ៍នេះ ផ្តល់ សំរាប់ បុគ្គល ណា ដែល មាន ភាព ជាអ្នកដឹក នាំសំរាប់ សហគមន៍ របស់ ពួក គេ និង មាន សមត្ថភាព ផ្លាស់ ប្តូរ សង្គម និង ជា ពិសេស ជា មនុស្ស ដែល មាន បទ ពិសោធន៍ និង ចំណេះ ដឹង ។ អាហារូបករណ៍ នេះ ចង់ បាន អ្នក ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ លើ សហគ្រិនភាព និង ដោះ ស្រាយ បញ្ហា សង្គម តែ ប៉ុណ្ណោះ។

កុសល ក៏ បាន លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ និស្សិត ដើម្បី ដាក់ ពាក្យ អាហារូបករណ៍ នេះ ដោយ រូប លោក ផ្តល់ ជា យោបល់ មួយ ចំនួន ដូច ជាដំបូង ពួកគេ ត្រូវ ការ សន្សំ ពិន្ទុ IELTS ចាប់ ពី ៦.៥ ឡើង និង មាន បទ ពិសោធន៍ ការ ងារ សង្គម ការ ងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ត និង បាន ចូល រួម ព្រឹត្តិការណ៍ សង្គម នានា។ ប៉ុន្តែ លោក គិត ថាសំរាប់ ពិន្ទុ GPA វិញ មិន មែន ជា បញ្ហា ប្រឈម ខ្លាំង នោះ ទេ។

ក្នុង ការ ដាក់ អាហារូបករណ៍ នេះ ដែរ កុសល បាន យល់ ថាការ ដែល ព្យា យាម និយាយ លើក អំ ពី ខ្លួន ឯង ខ្លាំង ពេក ក្នុង ពេល សម្ភាសន៍ មិន ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ទេ ពី ព្រោះ វា ធ្វើ ឲ្យ បេក្ខ ភាព បង្កើត ភាព សង្ស័យ ច្រើន ដល់ គណៈ មេ ប្រ យោគ។ មួយ វិញ ទៀត បេក្ខជន ត្រូវ មាន សមត្ថភាព សរសេរ តែង សេច ក្តី អំ ពី ខ្លួន ឯង (personal statement)។

kosal
Mr. Ty Limkosal and his friends

ជា ការ ពិត ណាស់ លោក បាន និយាយ ថា ការ រស់ នៅ ក្នុង សហរដ្ឋ អាមេរិក ចំនួន ប្រាំ សប្តាហ៍ មិន មាន ភាព ងាយ ស្រួល ទេ ពី ព្រោះ មក ពី អាកាស ធាតុ ក្នុង ប្រទេស នេះ ខុស ពី អាកាស ធាតុ ត្រូ ពិច នៃ តំបន់ អាស៊ី អាគ្នេយ៍។ ប៉ុន្តែ លោក ពិត ជា ចង់ ឲ្យ និស្សិត ខ្មែរ ជា ច្រើន បាន ទៅ ដល់ ទី នោះ ដូច លោក អញ្ចឹង ដើម្បី ទទួល យក បទ ពិសោធន៍ ដ៏ ល្អ នេះ។ បើ សិន មាន និស្សិត ខ្មែរ មាន គោល បំ ណង ចង់ ដាក់ អាហារូបករណ៍ នេះដែរ កុសល គ្រាន់ តែ មាន ពាក្យ ផ្តាំ ផ្ញើរ ខ្លះ ៗ ដូច ជា ត្រូវ មាន ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ ខ្ពស់ ពិត ជា ចង់ សិក្សា ពី វប្បធម៌ ថ្មី និងគួរ គិត ថា ខ្លួន នឹង ត្រ ឡប់ មក វិញ អាច ផ្លាស់ ប្តូរ សង្គម បាន។

អស់ រយៈ ពេល ប្រាំ សប្តាហ៍ ទី លឹម កុសល មាន គំរោង មួយ ក្រោយ ពី ត្រ ឡប់ មក ប្រ ទេស កម្ពុជា វិញ។ នោះ គឺ ចាប់ ផ្តើម បង្កើត ផែន ការ ជំនួញ សំរាប់ សង្គម មួយ ថ្មី និង ស្វែង រក ថវិកា គាំទ្រ ដើម្បី ចាប់ ផ្តើម ជំនួញ របស់ គាត់ ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ។

TY LIMKOSAL: “For five weeks of my stay in the US, I’ve learnt a good set of skills which are very useful for my personal and professional development.”

Like ផេក អាឡាដាំង facebook-logo-2 ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

kosal
Mr. Ty Limkosal during vacation
kosal
Mr. Ty Limkosal attending acultural event.
kosal
Mr. Ty Limkosal and his friends receiving certificates.
kosal
Mr. Ty Limkosal bringing Ahladang to New York CIty.
Facebook Comments