អ៊ុក សុវណ្ណារ៉ា ៖ សិល្បៈក្នុងការសរសេរ Personal Statement សំរាប់ដាក់អាហារូបករណ៍

ការសរសេរ Personal Statement មិនពិបាកនោះទេ អ្នកណាក៏អាចសរសេរបានដែរ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា ការសរសេរ Personal … Continue reading អ៊ុក សុវណ្ណារ៉ា ៖ សិល្បៈក្នុងការសរសេរ Personal Statement សំរាប់ដាក់អាហារូបករណ៍